Vedtægter

§ 1

Klubbens navn er: Sydsjællands Køre- og Rideforening Klubbens navn er forkortet: SYK Klubbens hjemsted kommune er: Næstved

§ 2

Klubbens formål er at fremme interessen for køre- og ridesporten, at samle medlemmer til udøvelsen af denne idræt, samt udbrede kendskabet som alt vedrørende hestens brug og pleje.

§ 3

SYK er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtiget til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§ 4

I SYK kan optages senior- og junior- og støttemedlemmer. Støttemedlemmer kan optages i klubben, uden ret til ridesportslige aktiviteter. Støttemedlemmer har ingen stemmeret. Kontingent betales for et år ad gangen. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt de er fyldt 18 år. Se dog § 9. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag, ophører medlemmets rettigheder, og vedkommende kan kun optages mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af ikke myndige kræver samtykke fra forældre/værge. Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

§ 5

Æresmedlemmet kan på bestyrelsens forslag udnævntes på en generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes afstemning. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

§ 6

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§ 7A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmeldem fra Sydsjællands Køre- og Rideforening er inhabil.

§ 7B

I særlige til fælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning. Blanke stemmer tælles som afgivne. Medlemmet skal have mulighed for at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger.

§ 7C

I det i § 7 B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via Dansk Ride Forbund hovedbestyrelse indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idrætsforbund, udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (eksklusion).

§ 8

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Medlemskontingentet opkræves forud helårligt og er forfaldent til betaling den 1. januar. Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingent satser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§ 9

SYK’s anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. Juniormedlemmer har 2 repræsentanter i bestyrelsen, uden stemmeret. 2 suppleanter vælges for et år ad gangen. 2 juniorrepræsentanter vælges for et år ad gangen blandt de fremmødte juniorer. Valgbar er ethvert medlem under 18 år. Revisorer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen, der vælges på den ordinære generalforsamling, konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen nedsætter selv div. udvalg. Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 10

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen indkaldes skriftligt med minimum følgende dagsorden:

Godkendelse af protokol.
Orientering fra formanden.
Orientering fra udvalgene.
Referat fra eventuelle møder afholdt med tredjepart.
Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindeligt flertal, se dog § 7. Står stemmerne lige, tages punktet af dagsordenen og kan genoptages, hvis nogen ønsker dette. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 5 bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen. Næstformanden træder under formandens forfald i dette sted. Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 11

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager denne tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutning, der er truffet herom i medfør af vedtægternes § 14. Der må ikke meddeles eneprokura.

§ 12

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse . Tid og sted for den ordinære generalforsamling skal meddeles klubbens medlemmer skriftlig med mindst 1 måneds varsel. Dagsorden og eventuelt indkommende forslag kan rekvireres hos formanden. Medlemmer af SYK over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, såfremt de har været medlem af klubben siden 15. januar. Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning.
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Fastsættelse af medlemskontingent.
 7. Fremlæggelse af budgetforslag.
 8. Valg til bestyrelse.
 9. Valg af suppleanter.
 10. Valg af juniorrepræsentanter.
 11. Valg af revisor.
 12. Valg af revisorsuppleant.

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om køb, salg og anden afhændelse af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution mm. På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindeligt flertal. Se dog § 13 og § 16. Afstemning foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 1 medlem kræver skriftlig afstemning, se dog § 7 B og § 7 C. Står stemmerne lige er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 13

Generalforsamlingen træffer bestemmelse om ændring i vedtægterne. Til ændring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer tælles som ikke afgivne stemmer. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til DRF til godkendelse.

§ 14

Regnskabet går fra 1. januar til 31. december. Medlemsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, med revisionernes påtegning. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres hos kassereren tillige med budgetforslag for det kommende år.

§ 15

Ekstraordinær generalforsamling indkaldelse af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ved ekstraordinær generalforsamling skal tid og sted samt dagsorden meddeles klubbens medlemmer skriftlig med mindst 8 dages varsel.

§ 16

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 50 % af de afgivne stemmer. Blanke stemmer tæller ikke med. Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde køre- og ridesportslige aktiviteter indenfor distrikt 5.

————————————————————————————————————————————-

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 12. marts 2003.

Således ændret på den ordinære generalforsamling den 24. februar 2010.

1, 3. linie ændres til: Klubbens hjemsted kommune er Vordingborg (Tidligere: Klubbens hjemsted kommune er: Præstø) §12, 3. linie ændres til: Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse (Tidligere: Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 5. januar).

Således ændret på den ordinære generalforsamling den 19. februar 2014.

§14 Ændres til: Medlemsåret går fra 1. juli til 30. juni. (Tidligere: Medlemsåret går fra 1. april til 31. marts)

Således ændret på den ordinære generalforsamling den 20. februar 2018.

§14 ændres til: Medlemsåret går fra 1. januar 31. december. (Tidligere: Medlemsåret går fra 1. juli til 30. juni)

Således ændret på ordinære generalforsamling den 25. februar 2019

§ 1 ændres til: Klubbens hjemsted kommune er: Næstved. (tidligere: Klubbens hjemsted kommune er: Vordingborg.)
§ 12 ændres til: Medlemmer af SYK over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, såfremt de har været medlem af klubben siden 15. januar. (Tidligere: Medlemmer af SYK over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, såfremt de har været medlem af klubben mindst 3 måneder.)
§ 4 Ændres til: I SYK kan optages senior- og junior- og støttemedlemmer. Støttemedlemmer kan optages i klubben, uden ret til ridesportslige aktiviteter. Støttemedlemmer har ingen stemmeret. Kontingent betales for et år ad gangen. (Tidligere: I SYK kan optages senior- og junior- og passive medlemmer. Passive medlemmer kan optages i klubber, uden ret til ridesportslige aktiviteter. Kontingent betales for et år ad gangen.)

Således ændret på ordinære generalforsamling den 25 februar 2020.

§ 9 

Kassererposten kan, men behøves ikke besiddes af ét af de 5 bestyrelsesmedlemmer. Såfremt kassererposten besiddes af person udenfor bestyrelsen vælges denne for 2 år ad gangen. 

Bestyrelsen, der vælges på den ordinære generalforsamling, konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær, samt kasserer, hvis posten er besat af ét af de 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen nedsætter selv diverse udvalg. 

Revisorer vælges for 2 år ad gangen og er på valg hvert andet år modsat hinanden

Revisorsuppleant vælges for et år ad gangen

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Personer, der er inhabile, jf. folkeoplysningsloven §5 stk. 4, må ikke besidde bestyrelsesposter eller suppleantposter i klubben, men må gerne sidde i udvalg. 

link til folkeoplysningsloven §5 

§ 10

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer

§ 12

Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af medlemskontingent
 7. Fremlæggelse af budgetforslag
 8. Valg til bestyrelse
 9. Valg af kasserer (udgår hvis posten kan besiddes af et bestyrelsesmedlem)
 10. Valg af suppleanter
 11. Valg af juniorrepræsentanter
 12. Valg af revisor
 13. Valg af revisorsuppleant
 14. Eventuelt