Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

 

Sydsjællands Køre- og Rideforenings Generalforsamling 2019

Dato: 25. februar 2019

Tilstede: Sekretær Mette Tving Andersen, Bestyrelsesmedlem Lis Marding, og Vicky Højager Larsen, Suppleanterne Malene Botoft Johansen og Heidi Poulsgaard Lauridsen, Kasserere Niels True og et pænt fremmøde af SYK´s medlemmer.

Fraværende: fra bestyrelsen var Formand Sussie Von Baden Mechtild- Adler og Næstformand Line Pedersen fraværende

Dagsorden

SPECIFIKT

TILTAG/ Diskussion

1.      Valg af stemmetællere

 

Katrin Böel og Malene Botoft Johansen er valgt

2.      Valg af dirigent

 

Mette Ahm blev foreslået og valgt

3.Bestyrelsens beretning

 

 

Sekretær Mette Tving Andersen læser Formandens beretning i dennes fravær.

Der er lagt vægt på, at SYK har afholdt mange gode arrangementer i det foregående år, hvor ”Åben-Rideklub” arrangementet 1. juli var en del af disse og i den forbindelse, det store arbejde bestyrelsen har haft ved flytningen.

I beretningen fortæller den formanden også, at hun, efter mange år i bestyrelsen, har valg at gå af, af personlige årsager.

4.      Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

SYK´s kasserer Niels True deler regnskab ud til alle og gennemgår, hver enkel post

Der bliver spurgt ind til posten ””kontingent DRF” og hvad denne indeholder. Niels forklarer, at der er et grundbeløb på 5000,-, 20,-/ medlem, 2500,- når klubben afholder det første D-stævne, samt 10,- pr starter.

Regnskabet godkendes.

5.       Behandling af indkomne forslag

(se vedhæftede)

A)     Adresseændring

 

Forslaget blev vedtaget enstemmigt

B)     Ændring i frist for længden af medlemskab for at være stemmeberettiget

Forslaget blev vedtaget med én stemme imod

C)     Forslag til muligheden for at være passiv/støttemedlem

Forslaget blev vedtaget

6.      Fastsættelse af medlemskontingent

A)     Hvis ”ja” til punkt 5C, så fastsættelse deraf

Bestyrelsen forklarer, hvorfor de foreslår at kontingenterne forbliver uændret. Vi føler ikke, at det er det rigtige tidspunkt her, hvor vi lige er flyttet og kommet ind på et marked, hvor der, i forvejen, er en del andre klubber. Vi vil hellere bruge den resurse, at vore kontingent er lavt, til at skaffe flere medlemmer, det næste år.

Der var forslag til at hæve kontingentet for juniormedlemmer, da det er en del dyrere andre steder.

Efter en god diskussion vedtages det, at kontingentet forbliver uændret næste år

7.      Fremlæggelse af budgetforslag

Kassereren fremlægger budgettet for 2019.

Punktet ”Anskaffelser” forklares. Klubben skal have et nyt dressurhegn og ønsker sig også nyt springmateriale, til erstatning af det kasserede og manglende. Der er sat 21.000,- af, der først bliver brugt til dressurhegn. Samtidig søges der fonde til dette og får klubben en del af beløbet herved, kan vi købe springmaterialet. Der forklares, hvordan der er regler for, at en klub ikke må søge midler til noget, de ikke selv har penge til. Altså skal beløbet være til rådighed og det søgte købt, før man kan søge en fond.

Der er en fejl i budgettets indtægter, under ”sponsorer”. Niels forklarer fejlen og da udregningen stadig stemmer, godkendes budgettet med fejlen.

8.      Valg til bestyrelsen

På valg er:

A)     Formand Sussie Von Baden Mechtild- Adler (ønsker ikke genvalg)

B)     Sekretær Mette Tving Andersen (ønsker ikke genvalg)

C)     Vicky Højager (ønsker genvalg)

Der bliver foreslået at Heidi Poulsgaard Lauridsen, tidligere suppleant og Christina Kryder Pedersen stiller op til valg og da der ikke er andre forslag, vedtages dette.

9.      Valg af suppleanter

 

Der foreslås Malene Botoft Johansen, Stine Steen Pedersen og Lena Jepsen. Ved afstemning er Malene Botoft Johansen, Stine Steen Pedersen valgt til suppleanter

10.  Valg af Juniorrepræsentanter

 

Astrid Marland og Caroline Stolt er valgt

11.  Valg af revisor

 

Ole Sørensen er valgt

12.  Valg af revisorsuppleant

 

Metta Ahm er valgt

13.  Eventuelt

Udvalg

 

 

 

 

 

 

 

Vigtige beskeder. Hvor?

Bestyrelsen vil gerne have nedsat nogle udvalg og forklarer, hvorfor dette er vigtigt, at der er flere til at løfte opgaverne og flere, der kommer med idéer. Det er en nødvendighed, at vi er flere i klubben, der tager ansvar og løfter klubben. Der deles e papir ud med fire udvalg, man kan skrive sig på. Et ”stævneudvalg”, et ”Bredde- og aktivitetsudvalg”, et ”Juniorudvalg” og et ”Sponsorudvalg”. Der er tre navne på ”Bredde- og aktivitetsudvalget” og to navne på ”stævneudvalget”.

Hanne Stolt spørger, hvor man an læse de vigtige nyheder og information fra SYK, da der er så mange muligheder. Vi forklarer, at der er to steder på Facebook om SYK- en side og en gruppe. Vigtig info lægges altid på hjemmesiden, men kan være nogle dage senere ude, end Facebook, hvor det som minimum lægges på siden, hvor man ikke kan kommentere. Men ofte lægges det begge steder, samt på Maglebjerg Ridecenters side, for at nå alle og det kan selvfølgelig forvirre. Emnet tages med på bestyrelsesmøde, hvorefter en besked meldes ud.

 

Du er her: Home Nyheder Generalforsamling 2019